ஒரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கம் வாழ்ந்தது.

ஒரு நாள் கனமான உணவுக்குப் பிறகு. அது ஒரு மரத்தின் அடியில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது.

சிறிது நேரம் கழித்து, ஒரு எலி வந்தது, அது சிங்கத்தின் மீது விளையாட ஆரம்பித்தது.

திடீரென்று சிங்கம் கோபத்துடன் எழுந்து அதன் நல்ல தூக்கத்தைத் தொந்தரவு செய்தவர்களைத் தேடியது.

அப்போது அது ஒரு சிறிய எலி பயத்துடன் நடுங்குவதைக் கண்டது.

சிங்கம் அதன் மீது குதித்து அதைக் கொல்லத் தொடங்கியது.

அதை மன்னிக்குமாறு சிங்கத்தை எலி கேட்டுக்கொண்டது.

சிங்கம் பரிதாபப்பட்டு அதை விட்டுவிட்டது. எலி ஓடியது.

மற்றொரு நாளில், சிங்கம் ஒரு வேட்டைக்காரனால் வலையில் சிக்கியது.

எலி அங்கு வந்து வலையை வெட்டியது.இதனால் அது தப்பித்தது.

பின்னர், எலி மற்றும் சிங்கம் நண்பர்கள் ஆனது. பின்னர் அவர்கள் காட்டில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தனர்.

தேவைப்படும்போது உதவுபவனே உண்மையான நண்பன்